OŚWIADCZENIE RADY MIASTA TORUNIA

Projekt Radnych
Rady Miasta Torunia
– Krzysztofa Buławy
– Pawła Gulewskiego
– Michała Jakubaszka
– Bartłomieja Jóźwiaka
– Jacka Kowalskiego
– Michała Rzymyszkiewicza
– Łukasza Walkusza
– Pawła Wiśniewskiego

OŚWIADCZENIE NR 1/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie dotyczącej prac nad kształtowaniem obszarów metropolitalnych, w tym konsultacji prowadzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w tzw. Zielonej Księdze dotyczącej obszarów metropolitalnych

W związku z pracami nad określeniem ustroju oraz kryteriów delimitacji obszarów metropolitalnych Rada Miasta Torunia w pełni akceptuje założenia oraz kierunki działań zawarte w dokumentach planowania strategicznego na poziomie krajowym (KSRR, KPZK) jak też pozytywnie ocenia rozpoczęcie dyskusji nad kształtem obszarów metropolitalnych w Polsce (Zielona Księga obszarów metropolitalnych), jako istotnych czynników wspierających potencjał konkurencyjny regionów.

W obecnych warunkach niezwykle istotną rolę w procesie rozwoju odgrywają największe ośrodki miejskie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, które stanowią znaczące węzły współczesnych przekształceń społeczno-gospodarczych. Dlatego też dla zwiększenia stopnia spójności i integracji gospodarczej regionu, a także dla podniesienia jego konkurencyjności
w wymiarze przestrzennym konieczne jest ukształtowanie Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego obejmującego główne ośrodki miejskie jakimi są Bydgoszcz i Toruń. Należy podkreślić, że Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów jednoznacznie wskazuje na konieczność tworzenia metropolii toruńsko-bydgoskiej, co bez wątpienia uzasadnia wielowiekowa funkcjonalna koegzystencja i współpraca obu miast.

Rada Miasta Torunia uznaje za celowe podjęcie wszelkich działań zmierzających do utworzenia Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Jednym z najważniejszych warunków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jest zdecydowane przyspieszenie prac nad utworzeniem metropolii bydgosko-toruńskiej. Obiektywne analizy potwierdzone doświadczeniami istniejących już metropolii dowodzą, że w naszym regionie miasta Toruń i Bydgoszcz mogą tworzyć konkurencyjny i trwały obszar metropolitalny, który powinien być jednym z głównych zagadnień projektowanej Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunkiem koniecznym do utworzenia metropolii Torunia i Bydgoszczy jest wspólna merytoryczna dyskusja przedstawicieli oby tych miast oparta na zasadach partnerstwa i równych praw tych ośrodków z uwzględnieniem:
1. udziału Torunia w realizacji polityki miejskiej zapewniającej warunki dla rozwoju pozostałych miast w tym Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia;
2. udziału Torunia w kształtowaniu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego;
3. systematycznego wzmacniania metropolitalnych funkcji Torunia;
4. rozwijanie współpracy Torunia z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego.

Idea rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o dwa ośrodki stołeczne powinna być obecna w polityce regionalnej Samorządu Województwa oraz znajdować konsekwentny wyraz we wszystkich dokumentach kształtujących politykę przestrzenną i strategiczną województwa przy czym równorzędna rola obydwu miast
w stymulowaniu rozwoju regionu nie powinna być kwestionowana.

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

Dziś – 24.V.2012 razem z grupą radnych złożyliśmy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Do końca maja miasta mogą brać udział w konsultacjach społecznych w ramach tzw. Zielonej Księgi, która ma stać się dokumentem wyjściowym do prac nad przyszłą ustawą metropolitalną. Wspólnie z radnymi podpisanymi pod wnioskiem uważam, że Toruń jako jeden z dwóch największych miast w regionie powinien zabrać głos w sprawie kształtu przyszłej metropolii toruńsko-bydgoskiej. Treść apelu:

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Torunia

Problematyka metropolitalna stanowi jedno z kluczowych wyzwań Polski w kontekście długookresowych strategii rozwoju kraju. Jeśli zależy nam na dalszym rozwoju naszego miasta, musimy zabrać głos w toczącej się dyskusji, która w dużej mierze może wpłynąć na kształt uregulowań prawnych określających sposób funkcjonowania największych miast w naszym regionie, w tym oczywiście Torunia.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji skierowało do samorządów zieloną księgę dotyczącą obszarów metropolitalnych. Dokument ten jest podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń metropolitalnych, zarówno polskich jak i europejskich. Celem zielonej księgi jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących najważniejszych problemów i zagadnień związanych z procesem reformy metropolitalnej. Na podstawie konsultacji zostanie sporządzona Biała Księga, która będzie dokumentem wyjściowym dla przyszłej ustawy metropolitalnej.

Jako toruńscy radni uważamy, że Rada Miasta Torunia powinna wypowiedzieć się i zająć określone stanowisko w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Milczenie w tej kwestii z pewnością nie służy dobrze Toruniowi.

Mając na uwadze istotne dla naszego miasta i jego mieszkańców znaczenie przyszłego kształtu ustawy metropolitalnej oraz upływający 31.V.2012 termin prowadzenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacji społecznych zwracamy się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta poświęconej przyjęciu przez Radę stanowiska w tej sprawie.

Marsz Rotmistrza Pileckiego

Wczoraj odbył się II Toruński MARSZ ROTMISTRZA PILECKIEGO.

Pragnąc uczcić postać bohatera setki Torunian przemaszerowały niosąc flagi spod kościoła Św. Jakuba pod Pomnik Ofiar Stalinizmu gdzie odbył się uroczysty apel poległych.

Kim był Rotmistrz Witold Pilecki?
Oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i żołnierz Powstania Warszawskiego. Po wojnie zamordowany zatrzymany i torturowany przez komunistów. Zostaje zgładzony po fikcyjnym procesie w 1948 roku.

ul. Wieżowa w Kaszczorku

Drogowcy przebudowujący ulicę Wieżową przy stadninie koni w Kaszczorku zafundowali nam „wąskie gardło” przy wjeździe do ulicy Turystycznej… Brak podstawowej wiedzy o charakterze tej drogi (tędy co Niedzile mieszkańcy Kaszczorka i innych osiedli dojeżdzają na msze) po raz kolejny doprowadził do absurdu. Wierzę jednak że drogowcy opamiętają się – jeśli nie sami to pod naciskiem pracowników Urzędu Miasta, którzy przecież (wierzę w to głęboko) wnikliwie nadzorują dorgowe inwestycje w Toruniu – w tym także te w Kaszczorku…

Juwenalia

W trakcie majowego weekendu udało mi się wejść na Śnieżkę i odwiedzić z żoną Pragę. Stolica naszych południowych sąsiadów oblężona przez tłumy turystów. Jak ściągnąć część z nich do Torunia? O tym postaram się podyskutować na najbliższych komisjach Kultury, Promocji i Turystyki…

Ale tymczasem jak to zwykle w maju mamy Juwenalia! Zapraszam wszystkich studentów (byłych i obecnych) do wzięcia udziału w tej imprezie!!