Mój wniosek dotyczacy komunikacji zbiorowej w Toruniu

Bartłomiej Jóźwiak Toruń 09.II.2011
Radny Rady Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczących planowanych rozwiązań dotyczących komunikacji zbiorowej w Toruniu. Proszę o udzielenie informacji na temat zmian rozkładów jazdy poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych – zmian wprowadzonych i planowanych. Proszę o przedstawienie informacji dotyczących planowanych rozwiązań dotyczących karty miejskiej, rodzajów biletów (jednorazowych, sieciowych, czasowych, innych). Proszę o przedstawienie informacji na temat kursów autobusów miejskich do sąsiednich gmin (warunków finansowych, szczegółów porozumień pomiędzy gminą miasta Toruń oraz innymi gminami w tej kwestii, warunków korzystania przez pasażerów z komunikacji na liniach miejsko-podmiejskich). Proszę o przedstawienie dostępnych informacji dotyczących stopnia obłożenia poszczególnych linii. Proszę o przedstawienie dostępnych informacji na temat rozwoju nowych osiedli oraz zmiany liczby mieszkańców poszczególnych osiedli i wynikającego z tego tytułu stopnia zwiększenia lub zmniejszenia obciążenia poszczególnych linii. Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej dostępności i częstotliwości połączeń w ramach transportu zbiorowego na trasach o największym natężeniu ruchu kołowego i tym samym w największym stopniu zagrożonych utrudnieniami związanymi z korkami ulicznymi. Proszę o przedstawienie informacji na temat sposobu informowania mieszkańców o wprowadzanych zmianach dotyczących częstotliwości i trasy poszczególnych linii oraz o przedstawienie sposobu zaangażowania w proces wprowadzania zmian Wydziału Konsultacji Społecznych i Informacji.

Z poważaniem
Bartłomiej Jóźwiak

Apel radnych PO w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy Placu Rapackiego

Klub PO zaapelował do prezydenta Torunia na sesji rady miasta 9.II.2012 o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przebudowy placu Rapackiego.

Poniżej treść apelu:

„1. Mając na uwadze planowany remont mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego wraz z drogą dojazdową, tj. Alei 700-lecia, wzywa się Prezydenta Miasta Torunia do podjęcia i przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie możliwej w tym czasie przebudowy Placu Rapackiego.

2. Celem konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 1 winno być wypracowanie koncepcji przebudowy Placu Rapackiego uwzględniającej w optymalny sposób potrzeby jego użytkowników.”

– Planowany zakres, zasady oraz harmonogram przeprowadzenia konsultacji winien być przygotowany i przedstawiony opinii publicznej do 10 marca 2012 roku.